Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku

Przejdź do strony głównej

Sobota, 25 czerwca 2022

Jesteś tutaj: Start / Przedmiot działania

Przedmiot działania

PRZEDMIOT DZIAŁANIA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe, w przepisach wydanych na jej podstawie oraz w oparciu o Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku. Zawiera on Misję i Wizję Szkoły, stanowiące integralną część oferty edukacyjnej, której realizacja jest jednym z głównych celów Szkoły.


Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania oraz profilaktyki. Realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniając:
•    W zakresie działalności wychowawczej Program Wychowawczo - Profilaktyczny,
•    W zakresie działalności dydaktycznej Szkolny Zestaw podręczników, Szkolny Zestaw Programów, uwzględniające podstawę programową,
•    Przedmiotowy System Oceniania zwany PSO – stanowiący integralną część statutu.


Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów nauczania oraz bezpłatne zajęcia pozalekcyjne – patrz na stronę www.lubecko.edu.pl , z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ucznia. W pracy dydaktyczno-wychowawczej kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka oraz zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną oraz pielęgniarską.


Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-22 10:35przez: Administrator BIP
Opublikowano:2021-04-22 10:35przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku
Odwiedziny:454

  • Brak wpisów.